R-407c je mešavina hidrofluorkarbona, koristi se kao sredstvo za hlađenje. Difluormetan služi da obezbedi toplotni kapacitet, smanjuje zapaljivost pentafluoretana i tetrafluoretanom smanjuje pritisak u sistemu.

Freon R-407c

POZIV
FPC